Haberler

 

“ 25/02/2019 tarihli almış olduğu karara istinaden; 25/04/2019 tarihinde, saat: 14:00’da, ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ 1596 CAD. HACETTEPE TEKNOKENT Sit. NO: 6 A/26 ÇANKAYA/ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.”

GÜNDEM: 1. Açılış ve divan heyetinin seçimi 2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi 3. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması ve müzakeresi 4. Genel Kurulda okunan 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi 5. Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 7. 2018 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması 8. Dilekler ve temenniler 9. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.