Haberler

 

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 30.04.2020 tarihli almış olduğu karara istinaden; 28.05.2020 tarihinde, saat: 14:00’da, AZİZİYE MAH. HOŞDERE CAD. NO:167/A ÇANKAYA/ ANKARA adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM: 1. Açılış ve divan heyetinin seçimi 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Divan heyetine imzalama yetkisinin verilmesi 3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi 4. Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması , müzakeresi ve tasdiki 5. Yönetim Kurulunun üyelerinin, şirket faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 6. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmelere yönetim kurulunca yapılan atamaların onaylanması 7. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi 9. Ana Sözleşme tadilinin görüşülmesi 10. Dilekler ve temenniler 11. Kapanış.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ Pay sahibi olduğum/olduğumuz …………………………………………………….………………………. Anonim Şirketi’nin ……/……/……… tarihinde saat:….:….'da ……………………………………………………… adresinde geçekleştirilecek olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .................................................’nu temsilci tayin ettim/ettik.

Vekâleti veren

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.